Ми-24 в България

Ми-24 в България

Работник пострада в ТЕРЕМ „Летец”