altМинистерството  на транспорта удължи до 17,00 часа на 3 декември 2012 г. срока за получаване на оферти по процедурата за предоставяне на концесия на летище „Горна Оряховица”. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена на стойност 5 200 лв. в срок до 17.00 часа на 30 ноември 2012 г. Това собщава МТ.

Обектът на концесията представлява гражданско летище за обществено ползване Горна  Оряховица, което включва: концесионна  територия с обща площ 2 115 405 кв.м, намиращи се в местността Ашова, построените върху поземлените имоти сгради, както и сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени с концесионния договор.

С обекта на концесията могат да се извършват  дейностите на летищен оператор, дейностите на оператор по наземно обслужване и други търговски дейности, които  са съвместими с предназначението на обекта. Концесията се предоставя за срок от 35 години. Срещу предоставеното право да ползва летището, концесионерът ще бъде длъжен да заплаща годишни концесионни плащания след изтичане на първоначалния гратисен период, определен с офертата на участника, но не по-дълъг от 4 години от влизане в сила на концесионния договор. 

Концесионерът ще е длъжен да поддържа в наличност  обекта на концесията на негов риск за целия срок на концесията при  следните категории на летището: категория  на летището – 4D; достигане на категория  на аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване – 7; категория на обслужване на пътниците – С.

От кандидата се изисква да има опит в управлението и експлоатацията на граждански летища.

Това е шестото удължаване на срока на процедурата, която продължава без прекъсване от февруари 2011 г., но за сега няма никакъв интерес.  

Коментари

blog comments powered by Disqus