altКонсултативен съвет ще подпомага ръководния екип на Министерството на транспорта по въпросите на гражданското въздухоплаване. Съветът е създаден със заповед на министър Александър Цветков. 

Председател на съвета е заместник-министър Камен Кичев, а в състава му влизат представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация", Народното събрание, ДП „Ръководство на въздушното движение", „Летище София" ЕАД, Съюза на транспортните синдикати към КНСБ, Асоциацията на българските авиокомпании, Международната организация на авиационните превозвачи (IАТА) за България, Асоциацията на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите, Съюза на селскостопанските авиооператори и Българската асоциация на леката авиация. Основната цел на Консултативния съвет е да съдейства на Министерство на транспорта при изготвянето на независими анализи, становища и проекти на стратегически и нормативни актове в областта на гражданското въздухоплаване. Заседанията на Консултативния съвет ще се свикват най-малко веднъж на три месеца, както и по искане на министъра на транспорта. Първото заседание на съвет ще се проведе на 5 август 2010 г.

Коментари

blog comments powered by Disqus