altВъв връзка с публикувана информация на интернет страницата на Европейската комисия, за отправено искане към България за осигуряване на недискриминационен достъп до пазара на неземни услуги на Летище София отхвърля твърденията на комисията като неточни.

Забележката за наличие на монопол е свързана с предоставянето на услугата по зареждане на въздухоплавателни средства с гориво. Следва да се отбележи, че към настоящият момент „Летище София” ЕАД не е единственото дружество, което е лицензирано за извършване на дейности по зареждане на въздухоплавателните средства с горива и масла. През 2010 г. бяха предприети действия по преразглеждане на условията за осъществяване на дейности по наземно обслужване на летище София. Бе извършено оптимизиране на инфраструктурата и технологиите за извършване на дейностите, в резултат на което със заповед на главния директор бяха отменени ограниченията на летището. Тъй като към момента на Летище София не съществуват ограничения за извършване на този вид дейност, са налице условия за конкуренция между доставчиците на този вид услуга. По отношение на твърдението за налагане на прекомерни условия за одобрение на доставчиците на услуги следва да се посочи, че само в рамките на настоящата календарна година са издадени общо 21 лиценза на три дружества, различни от „Летище София” ЕАД за извършване на осем вида дейности на летището в София. От 2007 г. до този момент са издадени общо над 80 броя лицензи на различни кандидати. Видно от тази статистика, лицензионните условия, предвидени в законодателството на Република България не са прекомерно завишени. Следва да се има предвид, че поставянето на изисквания към лицата, извършващи този вид дейност, е продиктувано от необходимостта от осигуряване на необходимите равнища на безопасност на полетите и сигурност на гражданските летища, имайки предвид и факта, че Република България е външна граница на ЕС Съгласно  Директивата 96/67 и Закона за гражданското въздухоплаване процедурата за подбор е необходима когато са налице въведени ограничения по отношения на броя лица, който могат да извършват услуги по наземно обслужване на съответното летище. През месец юни 2010 г. ГД „ГВА” е отменила ограниченията, с което е отпаднала необходимостта от провеждане на процедура по подбор.  „Летище София” ЕАД е извършило договаряне за ползване на офиси и площи. Поради разлики в характера на собствеността са се създали съмнения за неосигуряване на достатъчно еднакъв достъп на различните доставчици на услуги. В тази връзка е инициирана промяна в характера на собствеността, така че цялата инфраструктура на летището да придобие статут на публична държавна собственост. 

Коментари

blog comments powered by Disqus