Провали се процедурата за доставка на двигатели за МиГ-29Процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка на двигатели РД-33 за изтребителите ни МиГ-29 бе прекратена днес, 4 октомври 2016 г. Това се вижда от документите публикувани на сайта за обществени поръчки на МО. В същото време, от военното министерство заявиха, че се минава на процедура за пряко договаряне за доставката на двигателите.

В доклада за дейността на комисията, който е публикуван на сайта за обществени поръчки на Министерство на отбраната, се четат причините за прекратяване на процедурата.

На 7 септември 2016 г. е била отворена първоначалната оферта и са проведени преговори с единствения допуснат участник – българската компания „Авиостарт” ООД, която се сочи за фактически представител на РСК „МиГ” за България.

По време на преговорите е установено, че компанията предлага четири новопроизведени двигателя РД-33 серия 2 и още шест употребявани мотора от същия тип, но преминали през КВР.

Срокът на доставка за новопроизведените двигатели е бил септември – октомври 2017 г., което означава, че моторите все още не са произведени. За шестте употребявани двигателя след ремонт е установено, че на същите не е извършен все още ремонт и срокът за неговото приключване е същият – септември – октомври 2017 г.

В доклада се казва, че комисията не е приела така дадената оферта за съответстваща на техническото задание, което изисква към момента на подаване на офертата двигателите да са или вече произведени (за новите) или с извършен ремонт (за употребяваните).

Офертата на „Авиостарт” ООД за четири нови и шест ремонтирани двигателя е била 42 721 202,5 лв. с ДДС, при планирани финансови средства по процедурата от 36 млн. лева с ДДС.
Освен това „Авиостарт” са направили 10 предложения за изменения или допълнения на проектодоговора, от които са били приети едва четири от комисията.

Във връзка с неотговарянето на дадената оферта от единствения участник в процедурата на заданието на възложителя се предлага прекратяването ѝ. Докладът за дейността на комисията е подписан на 28 септември 2016 г.

Пак днес, без да дава сведения за провалената процедура, на сайта на МО бе публикувано кратко съобщение, според което се преминава към пряко договаряне с участниците в процедурата за доставка на 10 двигателя за МиГ-29. Според съобщението, това се прави след заявено намерение от страна на ВВС за постигане на по-добри условия за доставка.

„Всичко това се прави, за да могат да се изпълнят заявените необходимости двигателите да бъдат доставени своевременно на ВВС.”, се казва в съобщението на МО.

Законът за обществените поръчки допуска преминаване към пряко договаряне при определени условия в случай на прекратена процедура заради неподходящи оферти и при условие, че изискванията не са съществено изменени.

При такава хипотеза, може да предположим, че прякото договаряне ще продължи с „Авиостарт” ООД, но при коригиране на условието за налични двигатели към момента на подаване на офертата. Също може да се очаква и разговори за цената, макар и в доклада на комисията да е записано, че фирмата не може да предложи по-ниски цени.

Ясно е, че от МО ще бързат да приключат с прякото договаряне до края на годината, за да бъдат усвоени отделените за целта пари в бюджета за 2016 г., но срокът за доставка при всички случаи ще бъде някъде през следващата година.

Коментари

blog comments powered by Disqus