ВВС с анализ за 2016 г.Командването на ВВС извърши днес, 25 януари 2016 г., анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплина през учебната 2016 г. Това съобщиха от ВВС.

Личният състав от ВВС доказа решимостта си да пази въздушното пространство на Република България, да участва успешно във всички учения – национални и международни, да повишава непрекъснато бойните способности, да участва активно при задачи в помощ на населението, и то в условия на крайно ограничени ресурси. Това съобщават от командването на ВВС.

В тази сложна обстановка, Kомандването на ВВС и командирите по места търсеха все по-ефикасни и ефективни решения за изпълнение на поставените ни от висшето военно и политическо ръководство задачи, осигуряване на необходимите способности и недопускане на прекъсване на бойното дежурство, с особен акцент на: запазване на придобитите способности, поддържане на подготовката и наличната техника в изправност.

Нивото на комплектуваност в края на годината бе 89 % със задълбочаващ се дефицит на специалисти, водещ до риск от загуба на приемственост и неизпълнение на задачите.

През 2016 г. се запази тенденцията за напускане на военнослужещите по собствено желание. Тревожен е фактът, че се засилва некомплекта при войнишкия състав.

В резултат на настойчивостта на Командването на ВВС курсантите за ВВС се обучават във факултет „Авиационен“ - Долна Митрополия от началото на първи курс.

С подкрепата на Щаба на отбраната и в резултат на конструктивния диалог с ръководството на НВУ, 2016 г. беше преломна за оптимизиране на военното авиационно образование.

Влезлите в сила през 2016 г. нови учебни планове и програми за обучение на курсантите доведе до увеличаване на дела на авиационните дисциплини и намаляване срока на обучение на 4 години за специализация летец-пилот.

Друг важен аспект в дейността на ВВС бе работата по изпълнението на проектите за модернизация.

Портфолиото от проекти на Министерството на отбраната до 2020 г. включва общо шест приоритетни проекта за ВВС - „Придобиване на нов тип боен самолет”, ”Възстановяване на летателната годност на самолети МиГ-29”, „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети Кугар”, „Интегрирана логистична поддръжка на самолети „Спартан”, „Придобиване на лек витлов учебно-тренировъчен самолет” и „Придобиване на нови трикоординатни радари”.

Продължи тенденцията за подготовка на войските от ВВС чрез участието в национални и международни учения, тренировки и подготовки. Акцентът беше поставен върху конкретни задачи и съобразен с нивото на подготовка на българските екипажи и разчети. По-основни през годината бяха - Thracian Thunder 2016, Tracian Star 2016, Thracian Eagle 2016, Anakonda 16 и Green Bridge 2016. За първи път се проведе съвместно учение за усъвършенстване координацията и оперативната съвместимост между българските и гръцките ВВС.

Командването и щабовете от ВВС притежават необходимите способности за участие в планирането, провеждането и осигуряването на въздушни операции, в съответствие с ролите, мисиите и задачите на ВВС.

При планирането на летателната подготовка бяхя заложени максимално възможните цели в условията на ограничени ресурси.

Най-голям нальот и разнообразие на задачите за поредна година бе постигнат в авиобаза Крумово.

Продължи възходящата тенденция на увеличаване на нальота за бойна подготовка в 12-та учебна авиогрупа Долна Митрополия, като изминалата година бележи рекорд за последните 10 г.

Запази се тенденцията за успешно изпълнение на задачите в 3 авиобаза, като изпълнението на нальота е на 97%

Подготовката и участието на 16-та транспортна авиогрупа Враждебна в учения, съвместни подготовки и тренировки и обществената необходимост от изпълнение на специални полети, осигуриха нарастване на нальота в групата.

Командването на ВВС и командванията на авиационните формирования, продължиха успешното реализиране на започналата през 2014 г. трансформация в летателното обучение.

Интензивната летателна подготовка продължи с предварително заложените темпове, като през месец април т.г. първите шест пилоти, от Випуски 2009-2012 г., на самолет L-39ZА, достигнаха общ индивидуален нальот над 300 часа. С това придобиха способности за действия по въздушна и земна (морска) цел, денем и нощем във всички видове МТУ, покриха изискванията за приучване на нов тип основен боен самолет и присвоиха степен на класна специалност „Военен пилот първи клас”. Тук отново мога да подчертая, че замисъла за нов модел на летателно обучение се оказа успешен. Придобиването на базови подготовки беше осъществено на учебно-бойни платформи с ниски експлоатационни разходи, бързо и ефективно достигане на високо ниво на летателна и бойна подготовка, и като резултат, достигане на изискванията за приучване на нов тип основен боен самолет.

Благодарение на успешното продължаване на програмата за интензивна летателна подготовка на млад състав, през отчетния период 12 млади пилоти (четири на самолет L-39ZА и осем на самолет РС-9М), в кратки срокове, придобиха високи бойни способности, при ниски експлоатационни разходи, висока ефективност и с реализиране на значителни икономии на ресурси.

Летателната подготовка се характеризираше с повишаване на количествените показатели - брой изпълнени задачи за БИ и подобряване на приемствеността между поколенията летателен състав, както и до съществени качествени подобрения – продължила успешно дълбока трансформация на модела на летателно обучение и придобиване на нови видове подготовки и способности от млад летателен състав.

Година беше динамична и за ЗРВ. Същите успешно и ползотворно участваха в организацията и провеждането на всички учения и летателни тренировки на ВВС. Изпълнени бяха множество задачи в реална и напрегната обстановка. Това допринесе за повишаване на практическите умения на командирите и натренираността на дежурните и бойните разчети при стрелба по маневриращи цели, летящи на различни височини в условия на сложна радиоелектронна среда.

Във връзка с подготовката за съвместни стрелби по време на учение „Шабла 2017“ представители на 1-ва зенитноракетна база и на Командване на ВВС взеха участие в планиращи конференции с представители на ВВС на Република Сърбия и ВВС на Украйна.

Радиотехническите формирования осигуриха надеждно ежедневната летателна дейност, всички реални и тренировъчни мисии на дежурните сили и средства и всички национални, международни учения и тренировки.

През годината беше съхранено достигнатото ниво по основните видове подготовки на личния състав oт РТВ и се повиши натренираността за бойна работа в условия на радиоелектронно противодействие.

Подразделенията за комуникационна, информационна и навигационна поддръжка осигуриха на високо ниво ежедневната дейност на военните формирования, всички учения, тренировки и подготовки на ВВС. Надеждната комуникационна, информационна и навигационна система (КИНС) допринесе за непрекъснатото функциониране на системата за командване и управление на

Военновъздушните сили. Основните усилия и през тази година бяха насочени към нейното модернизиране, оптимизиране и усъвършенстване.

През 2016 г. логистичните подразделения положиха изключително много усилия за осигуряване на решаваните задачи. Проведени бяха занятия за подобряване на отчетността на отбранителните продукти и за съхранението на видовете материални средства. Постигнатите резултати са атестат за способността на логистичните формирования да осигурят дейността на ВВС.

Предвид нарасналата важност на черноморския регион и броя полети над море беше разработена „Програма за специализирана подготовка по оцеляване на летателния състав.

От юни до септември успешно се проведоха четири тренировъчни занятия по оцеляване на летателен състав в морска среда и техники за евакуация с инструктори основно от отделението „Търсене и спасяване” от 24 аб. В практическите занятия бяха използвани вертолети AS 565 Panther със щатни спасители от ВМС.

През месеците април, май и октомври се проведоха три тренировъчни занятия по оцеляване на летателен състав на суша и техники за търсене и спасяване. В занятията се отработиха процедури по бойно търсене и спасяване с участието на вертолети Cougar и спасители от 24-та авиобаза.

На базата на резултатите от проведените занятия през годината, може да се направи извода, че те допринасят за усъвършенстване на подготовката и повишаване на способностите за оцеляване на летателния състав от ВВС. Подготовката в тази област следва да продължи, с цел покриване на изискванията на стандартизационните документи на НАТО.

През годината спасителите-парашутисти поддържаха летателната си подготовка в състава на екипажа ритмично, а парашутната - по време на учения и съвместни подготовки и тренировки, с демонстрирани отлични резултати.

В резултат на активна подготовка и професионализъм на личния състав от представителния отбор на ВВС, старшина Петко Кирков Кирков завоюва първо място и стана републикански шампион, а капитан Тодор Цвятков Цачев се класира на второ място в открития държавен шампионат по парашутизъм „Ерден 2016 г.”.

Българските ВВС активно се включиха при изпълнение на задачи в помощ на населението.

Формирования от състава на 24-та авиобаза и учебната авиогрупа „Г. Бенковски“ изпълниха седем пъти разузнаване и обезвреждане на невзривени боеприпаси намерени в населени места и природни местности.

Личен състав и пожарогасителна техника от формированието на База за предно разполагане (БПР) - Безмер успешно изпълниха гасене на пожар в местността „Боровец” в Ямбол.

Освен това вертолетната авиация изпълни мисии за гасене на пожари, за търсене и спасяване на територията на страната и за авиомедицинска евакуация. Самолети C-27J Spartan изпълниха животоспасяващи полети, транспортирайки по въздуха екипи, пострадали пациенти и органи за трансплантация.

Основните изводи за миналата година са:
1. Основните задачи през 2016 г., са изпълнени успешно.
2. Придобитите оперативни способности на декларираните формирования са запазени.
3. Бойната подготовка, осигурява изпълнението на мисиите и задачите.
4. Личният състав от ВВС притежава необходимата мотивация за изпълнение на основните задачи.
5. Инженерно-техническият състав от ВВС, удължи ресурса на част от авиационната техника.
6. Запазва се нивото на безопасност при изпълнение на задачите от родовете войски.
7. Задачите се изпълняваха в условията на ресурсни ограничения

Коментари

blog comments powered by Disqus