Генерал Стойков: До края на годината може да възстановим ВВВУКомандирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков дава интервю за официалния вестник на МО „Българска армия” в което говори за възстановяването на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия, придобиването на нов боен самолет за ВВС и предстоящите учения през годината.
Публикуваме част от интервюто.

– Във връзка с честването на 75-ата годишнина на Летище Долна Митрополия бих искал да Ви попитам какви са перспективите за реализирането на стратегията за възстановяването на Висшето военновъздушно училище? Защо е необходимо да стане това?

– Висшето военновъздушно училище ще е специализирано държавно висше военно училище, извършващо обучение за придобиване на различни степени на висшето образование по акредитирани военни и граждански специалности за нуждите на Военновъздушните сили, Военноморските сили и други структури на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, гражданските авиационни институции и фирми, военнопромишления комплекс, научноизследователските организации и други държави.
ВВВУ ще бъде единен център за комплексно авиационно образование за подготовка на курсанти, студенти, офицери, войници, сержанти, резервисти, граждански специалисти и за научноизследователска дейност.

ВВВУ ще бъде единственото висше училище в Република България за професионално обучение на летци пилоти и инженерно-технически състав за ВВС, с възможности за интегрирано обучение на летци пилоти и авиационен персонал за гражданската авиация, на специалисти по бойно управление на авиацията и обслужване на въздушното движение.

Ето какво направихме ние от Военновъздушните сили до този момент:

– изготвихме Проект за откриване на Висше военновъздушно училище (съгласно чл. 15 ал. 1 и ал. 2 от Закона за висшето образование;
– с моя докладна записка съм изпратил Проекта на министъра на отбраната с копие до началника на отбраната;
– в докладната съм предложил на министъра на отбраната да съгласува Проекта с министъра на образованието и науката;
– предложил съм след съгласуване на Проекта същият да се изпрати в Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и в момента се намира там.

След получаване на оценката на Проекта от НАОА министърът на отбраната следва да внесе, съгласувано с министъра на образованието и науката, предложение за решение на Министерския съвет за откриване на ВВВУ „Георги Бенковски” и закриване на факултет „Авиационен” от състава на НВУ „Васил Левски”, разкриване на Професионален сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски” и закриване на секция ВВС на Професионален сержантски колеж към НВУ „Васил Левски”.

НС обсъжда в ресорните комисии и приема решение за откриване (възстановяване) на ВВВУ „Георги Бенковски”.

Дейностите, свързани с откриване (възстановяване) на ВВВУ „Георги Бенковски”, могат да приключат до края на 2017 г.

– Придобиването на нов тип боен самолет за България безспорно е „задача на задачите“. Каква е връзката между придобиването и усвояването на новия тип многоцелеви изтребител и реализирането на стратегията за възстановяването на Висшето военновъздушно училище в контекста на все по-бързо и изненадващо променящите се предизвикателства пред националната, регионалната и глобалната сигурност?

– Независимо от запазения капацитет на факултет „Авиационен“ и Учебната авиационна група „Георги Бенковски“ през последните години се отчита тенденция за необходимост от подобряване и усъвършенстване на подготовката на випускниците – лейтенанти, назначавани на длъжности във военните формирования на Военновъздушните сили, което е видно и от изводите на командирите на военните формирования от ВВС за степента на реализация и способностите за самостоятелно изпълнение на функционалните задължения на последните пет випуска на НВУ „Васил Левски”.

Целта на ВВВУ „Георги Бенковски” е да подготвя на високо ниво специалисти, с което да задоволява обществените потребности от кадри за ВВС, ВМС, БА, МВР и гражданските авиационни институции и фирми. Допълнително ще удовлетворява нуждите от граждански инженерни кадри в областта на техническите науки, както и управленски и административни кадри за местните публични и частни структури.

За реализиране на поставените цел и мисия работна група в Командването на Военновъздушните сили извърши обзор на необходимите нива на подготовка на кадри за ВВС в съвременната среда, съобразени с бързо променящи се условия, мисията и задачите на ВВС, средата и динамиката на изпълняваните задачи и водещата роля на модерните информационни технологии.
Работната група направи извода, че сегашният модел за подготовка на кадри за ВВС следва да удовлетворява нарастващите потребности и изисквания на съвременната среда.

С цел създаване на по-ефикасни и ефективни методи за осигуряване на необходимата подготовка за приучване на боен самолет от младите летци за относително кратък период от време на приемлива цена ръководството на ВВС започна интензивна работа по изготвянето на обосновани и работещи предложения към ръководството на Министерството на отбраната за възстановяване на Висшето военновъздушно училище. Този процес е в пряка връзка с приоритетния за ВВС инвестиционен проект на МО за придобиване на нов тип боен самолет.

Придобиването на съвременен боен самолет е сложен процес и стартирането му е без алтернатива. Неотложността се налага от относително малкия брой изправни изтребители МиГ-29, които не могат да осигурят подготовката на екипажите и носенето на бойното дежурство по Air Policing. Необходимостта от придобиване на нов боен самолет произтича и от задълбочаващото се противоречие между важните задачи на българските ВВС в системата за национална и колективна сигурност, от една страна, и от остаряващата и отиваща си авиационна техника и очертания сериозен дефицит от способности, от друга.

В изпълнение на заповед на министър-председателя междуведомствена работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искане за предоставяне на предложение (RFP) в 15:00 часа на 13 март 2017 г. прие отговорите на Искане за предоставяне на предложение (RFP) от САЩ/Португалия, Италия и Швеция по реда на тяхното постъпване в Министерството на отбраната. Процедурата по приемане на отговорите се извърши в присъствието на представители от всички страни. Предложенията бяха комплектовани съгласно изискванията, заложени в RFP, и се включват във финансовата рамка на проекта и сроковете за доставка на самолетите.

Проектът е от изключителна важност за преодоляване на техническата изостаналост и осигуряване на оперативната съвместимост на Военновъздушните сили на България и е финансово осигурен, като плащанията по договора могат да започнат още през 2017 г.

Към настоящия момент всички дейности по проекта са в приетата времева рамка, но предвид предстоящите стъпки и състоянието на политическата обстановка в страната е възможно забавянето на някои етапи от процеса на реализацията му. Крайното решение за избор на изпълнител на проекта е в правомощията на Министерският съвет на България.

– Активният сезон на ученията започна. Какво предстои в основни линии пред родовете войски от ВВС през тази година?

- През настоящата година предстоят множество национални и международни учения и тренировки с участието на ВВС. Някои от тях вече бяха проведени през март, като Тактическия курс на Европейската транспортна авиация в Република България на Летище Пловдив и съвместната българско-американска подготовка „Тракийска пролет – 2017”, а в момента се провежда съвместна българско-американска летателна тренировка „Тракийски орел – 2017”.

Наистина през летния сезон програмата е натоварена с учения и тренировки, в които ще вземат участие всички родове войски от ВВС. През месец юни ще се проведат Международната летателна тренировка ,,BALKAN SPARTAN”, ,,NOBLE JUMP 17” и „Черно море – 2017”.

През месец юли формирования от ВВС ще участват в многонационалното учение с висока видимост на територията на Република България „SABER GUARDIAN 2017”. Освен в него ще вземем участие в EAGLE SENTINEL 17, PEACE SENTINEL 17, SWIFT RESPONSE 17, THRACIAN STAR 2017 и в националното военноморско учение с международно участие БРИЗ 2017.

Като част на учението с висока видимост „SABER GUARDIAN 2017” е учението „Шабла 2017”, което е и своеобразен връх в планираната подготовка за годината на формирования от зенитно-ракетни войски и авиацията. То включва тактически учения с бойни стрелби на формирования за ПВО от Българската армия, съвместни експериментални и бойни стрелби по въздушни и надводни цели с авиационни формирования от ВВС и ВМС. В учението е предвидено и международно участие. В графика на стрелбите ще бъдат включени американски военнослужещи, които имат желание да проведат стрелби с техен ЗРК „Avenger”. През тази година формирования за ПВО на Република Сърбия ще участват в бойните стрелби с разчети на ЗРК „Нева”, ЗРК „Куб”, ПЗРК „Стрела-2М“ и 2 (два) самолета Миг-29 базирани на летище Граф Игнатиево. В стрелбите на полигон Шабла ще вземат участие и разчети на SA-10 (C-300) от ВВС на Украйна.

 

Коментари

blog comments powered by Disqus